Ценовник 2022

Пакет

Основен

Стандарден

Напреден

Премиум

Времетрање

1 месец

1 месец

1 година

1 година

Број на огласи

1 оглас

1 оглас

5 огласи

Неограничено

Компаниски профил

Селекција на кандидати

Пристап до база со кандидати

Вклучени маркетинг услуги

Градење на employer branding

Приоритетен компаниски профил

Цена

1,845 денари

3,075 денари

12,300 денари

30,750 денари

Дополнителни услуги

*Сите цени се со вклучено ДДВ

За подетални информации околу дополнителните услуги, обратете се на следните контакти:
Телефон: +389 75 321 496
E-mail: contact@bintern.com