Комуникација на работното место


Како и во секојдневниот живот така и во деловниот правилната комуникација е еден од најважните сегменти за добро функционирање на сите полиња. Кога зборуваме за комуникација се мисли на двата најважни дела од поимот комуникација - ефикасно слушање и ефикасно зборување. Постојат повеќе видови на комуникација и тоа: вербална, невербална, директна, индиректна, пасивна, агресивна, асертивна…

Според мене најважен тип на комуникација е асертивната комуникација. Секој поединец кој цели кон успешна кариера и сака да изгради имиџ на деловен човек кој се одликува со професионално однесување треба да знае што е асертивна комуникација и како правилно да ја користи. Асертивната комуникација претставува вештина за директно и отворено соопштување на сопствените мисли, чувства и желби. Асертивниот начин на комуникација е вештина која може да се научи. Овој вид на комуникација иако на прв поглед делува дека е лесен и дека брзо се учи, праксата покажала дека асертивната комуникација е најтешкиот вид на комуникација. Асертивната комуникација најпрво треба да е јасна, концизна, аргументирана и конкретна. Оваа комуникација  ‘води грижа за соговорникот’ односно тој што комуницира на асертивен начин го почитува соговорникот и очекува да биде почитуван. За да може секој еден вработен правилно да комуницира на работното место како со претпоставените, така и со колегите и останатиот помошен персонал од фирмата во која е вработен, треба пред се да знае како правилно да слуша и како правилно да зборува. Во продолжение ќе ви набројам повеќе ефикасни вештини и стратегии на ефективно слушање и ефективно зборување за кои сигурна сум дека ако барем дел од нив примените во секојдневната комуникација ќе станите добри комуникатори и на работното место.


Вештини и стратегии на ефективно слушање

0

  1. Користете соодветен говор на телото за да покажете дека слушате (поглед,седење исправено, климање со глава итн.);

  2. Слушајте го оној кој зборува без да го прекинувате;

  3. Повторете што рекол тој што зборува за да потврдите дека добро сте  разбрале;

  4. Прашувајте доколку нешто не сте разбрале;

  5. Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат звуци, мобилни телефони (исклучете ги!), она што го прават другите итн.

  6. Не дозволувајте вниманието да ви го одвлекуваат туѓи особини, стил на зборување, облеката на оној кој зборува;

  7. Навистина слушајте, без размислување како ќе реагирате, додека лицето не заврши со зборување.

  8. Бидете свесни за својот личен став и избегнувајте донесување судови.

Ефикасни вештини и стратегии за зборување